Pravidla spotřebitelské soutěže

Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) upravují spotřebitelskou soutěž (dále jen "soutěž") a jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Westlogic s.r.o., Olomoucká 267/29, Opava, 274 01, IČO: 28637372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 36070 (dále jen "pořadatel").

2. Doba trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 15.12.2021, 00:00 hodin do 31.12.2021, 23:59 hod. (dále jen "doba trvání soutěže"). 

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, která

  • je starší 18 let
  • má trvalé bydliště na území České republiky
  • není v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli a není ani osobou blízkou osobám v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli, a 
  • splní další podmínky účasti v soutěži dle těchto podmínek

(dále jen "účastník" nebo "soutěžící"). 

Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

4. Podmínky soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době trvání soutěže kompletně vyplní a odešle soutěžní dotazník na adrese https://docs.google.com/forms/d/1h5Orx7DY70oQT6H14N8P74cArlN4oGR75VwKTr2ci5M/viewform?edit_requested=true

Každý soutěžící může vyplnit pouze jeden dotazník. V případě vyplnění dvou a více soutěžních dotazníků jedním účastníkem, bude do akce zařazen první vyplněný soutěžní dotazník.

Ze soutěže bude vyloučen bez nároku na výhru soutěžící, u něhož pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, které dopomohlo soutěžícímu k získání výhry.

5. Výhry

Ze všech soutěžících, kteří splní všechny podmínky této soutěže, budou náhodně vylosováni 3 výherci. Losování proběhne dne 4.1.2022.

Každý vylosovaný výherce obdrží kupon na nákup zboží v e-shopu na adrese www.fexi.cz v hodnotě 500,- Kč.

Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději do 14 dnů od losování.

Aby mohl výherce získat výhru, musí́ pořadateli sdělit své kontaktní́ údaje (jméno, příjmení́, doručovací́ adresu –  ulice, č. p., obec, PSČ) a dále též datum narození pro účely ověření splnění podmínek účasti v soutěži. Pokud výherce požadované údaje nesdělí ani do 14 dnů od doručení výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele.


6. Zpracování osobních údajů

Pořadatel soutěže jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje soutěžícího, který poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).

Rozsah zpracovávaných údajů je jméno, příjmení, věk, e-mailová adresa, doručovací adresa, další kontaktní údaje

Účelem zpracování je organizace, vyhodnocení a distribuce výher spotřebitelské soutěže.

Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy.

Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže a u výherce následně po dobu danou zákonem.

Pořadatel dále předává osobní údaje zejména organizátorovi a technickému správci soutěže, kteří jsou zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní, zasílací a jiné služby.

Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech pořadatele. Má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě výhry výherce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ust. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu  těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s  touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být  pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže. V případě neudělení souhlasu není možné se soutěže účastnit.

7. Závěrečná ustanovení

Na poskytnutí výhry není́ právní́ nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její́ podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí́ na webových stránkách www.fexi.cz kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

 

Úplná pravidla soutěže jsou účinná dnem 14. 12. 2021